Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Asenna
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Tilastotiede

Indeksi Tilastotiede

Normaalijakauma on tilastotieteessa usein käytetty työkalu. Tilastotiede on todennäköisyyslaskentaan perustuva tieteenala, joka tutkii tilastollisten aineistojen keräämistä, käsittelyä ja tältä pohjalta tehtävää päättelyä.

77 suhteet: Aikasarja, Aikasarja-analyysi, Aritmeettinen keskiarvo, Bayesiläinen tilastotiede, Biometria (tilastotiede), Bootstrap (tilastotiede), Data-analyysi, Ekonometria, Empirismi, Epidemiologia, Estimointi, GNU Octave, Hajontaluku, Histogrammi, Humanistiset tieteet, Hypoteesi, Induktiivinen päättely, Χ²-testi, Kausaliteetti, Kendallin järjestyskorrelaatiokerroin, Keskiluku, Keskivirhe, Korrelaatio, Kovarianssi, Kvantiili, Lineaarinen regressioanalyysi, Luonnontiede, Luottamusväli, Maksimi, Mallintaminen, Mathematica, MATLAB, Mediaani, Merkkitesti, Microsoft Office, Minimi, Nollahypoteesi, Otanta, Otos, P-arvo, Päättely, Pistetodennäköisyysfunktio, Populaatio, Prosessi, R (ohjelmointikieli), SAS (ohjelmisto), Satunnaisotanta, Spatiaalinen tilastotiede, Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin, SPSS, ..., Stata, Studentin t-testi, Suomen Pankki, Survo (ohjelmisto), Suurimman uskottavuuden estimointi, Systemaattinen otanta, Tehdas, Tiede, Tietokonesimulointi, Tiheysfunktio, Tilasto, Tilastokeskus, Tilastollinen malli, Tilastollinen merkitsevyys, Tilastollinen tunnusluku, Tilastollisen hypoteesin testaus, Tilastotieteilijä, Todennäköisyys, Todennäköisyysjakauma, Tuote, Valtio, Vapaa ohjelmisto, Varianssi, Väestö, Ydinestimointi, Yhteiskunta, Yleistetty lineaarinen malli. Laajenna indeksi (27 lisää) »

Aikasarja

Aikasarja on havaintoyksiköstä tehtyjen mittausten muodostama aineisto.

Uusi!!: Tilastotiede ja Aikasarja · Katso lisää »

Aikasarja-analyysi

Pohjoisnavan jääpeitteen laajuus (miljoonaa neliömetriä). Kuukausittain mitattujen havaintojen aikasarja sekä estimoitu trendi Aikasarja-analyysi on tilastotieteen osa-alue.

Uusi!!: Tilastotiede ja Aikasarja-analyysi · Katso lisää »

Aritmeettinen keskiarvo

Aritmeettinen keskiarvo (lyhenne ka.) tai lyhyesti keskiarvo on lukujen summa jaettuna niiden lukumäärällä.

Uusi!!: Tilastotiede ja Aritmeettinen keskiarvo · Katso lisää »

Bayesiläinen tilastotiede

Bayesiläinen tilastotiede eli Bayes-tilastotiede on frekventistisen (eli klassisen) tilastotieteen ohella tilastotieteen toinen suuri paradigma.

Uusi!!: Tilastotiede ja Bayesiläinen tilastotiede · Katso lisää »

Biometria (tilastotiede)

Biometria on tilastotieteen ala, joka on keskittynyt biologisten alojen aineistojen analysointiin.

Uusi!!: Tilastotiede ja Biometria (tilastotiede) · Katso lisää »

Bootstrap (tilastotiede)

Bootstrap on tilastotieteessä menetelmä tai algoritmi, jolla voidaan estimoida tunnusluvun tai parametrin otantajakaumaa.

Uusi!!: Tilastotiede ja Bootstrap (tilastotiede) · Katso lisää »

Data-analyysi

Data-analyysi kattaa erityyppisiä menetelmiä ja lähestymistapoja, joita yhdistää pyrkimys muodostaa eri tavoin kerätystä tiedosta (data) kiinnostavaa korkeamman tason informaatiota ja malleja, jotka puolestaan mahdollistavat erilaisten hyödyllisten johtopäätösten tekemisen.

Uusi!!: Tilastotiede ja Data-analyysi · Katso lisää »

Ekonometria

Ekonometria on tilastotieteen menetelmien soveltamista taloudellisten ilmiöiden tutkimiseen.

Uusi!!: Tilastotiede ja Ekonometria · Katso lisää »

Empirismi

Empirismi eli kokemusajattelu on tietoteoreettinen käsitys, jonka mukaan tieto perustuu kokemukseen. Empirismin mukaan tieto perustuu aistihavaintoihin ja empiiriseen eli kokemusperäiseen tutkimukseen.

Uusi!!: Tilastotiede ja Empirismi · Katso lisää »

Epidemiologia

Epidemiologia on lääketieteen ala.

Uusi!!: Tilastotiede ja Epidemiologia · Katso lisää »

Estimointi

Estimoinnilla (engl. estimation) tarkoitetaan, että etsitään parasta arviota perusjoukon parametrin oikealle arvolle otokseen perustuen.

Uusi!!: Tilastotiede ja Estimointi · Katso lisää »

GNU Octave

GNU Octave on numeeriseen laskentaan kehitetty vapaa ohjelmisto sekä siinä käytettävä ohjelmointikieli.

Uusi!!: Tilastotiede ja GNU Octave · Katso lisää »

Hajontaluku

Keskihajonta normaalijakauman tapauksessa: yhden keskihajonnan etäisyys keskiarvosta rajaa todennäköisyysmassasta 68,27 %, kahden keskihajonnan etäisyys 95,45 % ja kolmen keskihajonnan etäisyys 99,73 %. Hajontaluku on tilastotieteessä todennäköisyysjakauman hajonnan eli sen satunnaismuuttujan vaihtelun mitta.

Uusi!!: Tilastotiede ja Hajontaluku · Katso lisää »

Histogrammi

Esimerkki histogrammista: 100 havainnon satunnaisotos normaalijakaumasta. X-akselilla havaintojen arvo ja Y-akselilla havaintojen lukumäärä.Histogrammissa voi olla erilevyiset pylväät, jolloin niiden osuus on verrannollinen pylvään pinta-alaan. Histogrammi on tilastotieteessä yleisesti käytetty graafinen esitys eli diagrammi tilastollisesta luokitellusta aineistossa.

Uusi!!: Tilastotiede ja Histogrammi · Katso lisää »

Humanistiset tieteet

Humanistiset tieteet ovat ryhmä tieteitä, joita yhdistää kiinnostus ihmisen toiminnan eri puoliin.

Uusi!!: Tilastotiede ja Humanistiset tieteet · Katso lisää »

Hypoteesi

Andreas Cellariuksen hypoteesin mukaisesti. Hypoteesi ('olettamus; neuvo; puheenaihe') on ehdotettu selitys ilmiölle.

Uusi!!: Tilastotiede ja Hypoteesi · Katso lisää »

Induktiivinen päättely

Induktiivinen päättely eli induktio on päättelymuoto, joka lähtee liikkeelle yksittäisestä havaintojoukosta ja muodostaa niistä yleistyksen tai teorian.

Uusi!!: Tilastotiede ja Induktiivinen päättely · Katso lisää »

Χ²-testi

χ²-testi (khiin neliö -testi) on mikä tahansa tilastollinen testi, joka noudattaa χ²-jakaumaa, kun nollahypoteesi on voimassa, tai jossa testisuureen todennäköisyysjakauma voidaan saada noudattamaan χ²-jakaumaa kasvattamalla otoksen kokoa riittävän suureksi.

Uusi!!: Tilastotiede ja Χ²-testi · Katso lisää »

Kausaliteetti

Kausaliteetti (lat. causalitas Albert Einsteinin suppeassa suhteellisuusteoriassa kausaliteetin invarianssi on eräs peruslähtökohdista. Sen mukaan kahden tapahtuman syy–seuraussuhde on sama kaikissa koordinaatistoissa.

Uusi!!: Tilastotiede ja Kausaliteetti · Katso lisää »

Kendallin järjestyskorrelaatiokerroin

Kendallin järjestyskorrelaatiokerroin, eli Kendallin tau on ei-parametrinen tilastollinen tunnusluku kahden järjestysasteikollisen suureen välisen korrelaation mittaamiseen.

Uusi!!: Tilastotiede ja Kendallin järjestyskorrelaatiokerroin · Katso lisää »

Keskiluku

Keskiluku on tunnusluku, joka kuvaa aineiston keskikohtaa.

Uusi!!: Tilastotiede ja Keskiluku · Katso lisää »

Keskivirhe

Keskivirhe tarkoittaa tilastotieteessä keskimääräistä virhettä ja sitä voidaan käyttää mittaamaan tiettyä todennäköisyyttä vastaavaa luottamusväliä.

Uusi!!: Tilastotiede ja Keskivirhe · Katso lisää »

Korrelaatio

Korrelaatio on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä käytetty käsite, joka kuvaa kahden muuttujan välistä riippuvuutta.

Uusi!!: Tilastotiede ja Korrelaatio · Katso lisää »

Kovarianssi

Kovarianssi on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä kahden satunnaismuuttujan välisen riippuvuuden mitta.

Uusi!!: Tilastotiede ja Kovarianssi · Katso lisää »

Kvantiili

Kvantiilit ovat satunnaismuuttujan kertymäfunktiolta säännöllisin välein poimittuja prosenttipisteitä.

Uusi!!: Tilastotiede ja Kvantiili · Katso lisää »

Lineaarinen regressioanalyysi

Lineaarinen regressioanalyysi on tilastollinen analyysimenetelmä, jossa aineiston perusteella estimoidaan tarkasteltavan vastemuuttujan lineaarista riippuvuutta selittävistä muuttujista.

Uusi!!: Tilastotiede ja Lineaarinen regressioanalyysi · Katso lisää »

Luonnontiede

Kuun kääntöpuoli Apollo 11:stä nähtynä. Luonnontiede eli luonnontieteet on luontoa tutkivien tieteiden yhteisnimitys.

Uusi!!: Tilastotiede ja Luonnontiede · Katso lisää »

Luottamusväli

Luottamusväli on tilastotieteen käsite, joka kuvaa estimaattia välille, jolla populaation generoivan mallin parametri sijaitsee.

Uusi!!: Tilastotiede ja Luottamusväli · Katso lisää »

Maksimi

Maksimi (lyhenne maks. tai \max) tarkoittaa yleiskielessä ja tekniikassa korkeinta arvoa tai enimmäisarvoa.

Uusi!!: Tilastotiede ja Maksimi · Katso lisää »

Mallintaminen

Esimerkki tieteellisestä mallintamisesta Mallintaminen tarkoittaa todellisuuden osan, esimerkiksi tietyn ilmiön tai systeemin esittämistä muulla tavalla kuin sillä itsellään.

Uusi!!: Tilastotiede ja Mallintaminen · Katso lisää »

Mathematica

Mathematica on useille alustoille saatava laskentaohjelmisto.

Uusi!!: Tilastotiede ja Mathematica · Katso lisää »

MATLAB

MATLAB on The MathWorks -yhtiön ylläpitämä numeeriseen laskentaan tarkoitettu tietokoneohjelmisto sekä siinä käytettävä ohjelmointikieli.

Uusi!!: Tilastotiede ja MATLAB · Katso lisää »

Mediaani

Mediaani tarkoittaa tilastollisessa matematiikassa erästä keskilukua.

Uusi!!: Tilastotiede ja Mediaani · Katso lisää »

Merkkitesti

Merkkitesti on tilastollinen testi, jolla testataan kahden jatkuvan jakauman eroavaisuutta.

Uusi!!: Tilastotiede ja Merkkitesti · Katso lisää »

Microsoft Office

Microsoft Office on Microsoftin valmistama, yksi maailman eniten käytetyistä toimisto-ohjelmistopaketeista Windows- ja Mac OS X -käyttöjärjestelmille.

Uusi!!: Tilastotiede ja Microsoft Office · Katso lisää »

Minimi

Minimi (lyhenne min., matemaattisena merkintänä min ilman pistettä) on matemaattinen käsite.

Uusi!!: Tilastotiede ja Minimi · Katso lisää »

Nollahypoteesi

Luonnontieteisiin kuuluu hypoteesien muodostaminen.

Uusi!!: Tilastotiede ja Nollahypoteesi · Katso lisää »

Otanta

Otanta on tilastotieteen osa-alue, joka tarkastelee kuinka havaintoyksiköt kannattaa poimia perusjoukosta.

Uusi!!: Tilastotiede ja Otanta · Katso lisää »

Otos

Otos voi viitata seuraaviin asioihin.

Uusi!!: Tilastotiede ja Otos · Katso lisää »

P-arvo

p-arvo on tilastollisessa hypoteesin testauksessa todennäköisyys, jolla vähintäänkin yhtä merkittävä ero tuloksessa saadaan aikaan käyttämällä nollahypoteesia.

Uusi!!: Tilastotiede ja P-arvo · Katso lisää »

Päättely

Ajattelija'' (1880-82), Ny Carlsberg Glyptotek, Kööpenhamina. Päättely on ajattelua, joka tavallisesti etenee oletuksista johtopäätökseen.

Uusi!!: Tilastotiede ja Päättely · Katso lisää »

Pistetodennäköisyysfunktio

Pistetodennäköisyysfunktio eli pistetodennäköisyys on todennäköisyyslaskennassa diskreetin satunnaismuuttujan todennäköisyysfunktio, jolla saa nollasta eroavan arvon yksittäiselle perusjoukon \Omega alkeistapaukselle, tapahtumille tai satunnaismuuttujan arvolle.

Uusi!!: Tilastotiede ja Pistetodennäköisyysfunktio · Katso lisää »

Populaatio

Populaatiolla eli kannalla tarkoitetaan biologiassa tavallisesti niiden yksilöiden joukkoa, jotka kuuluvat samaan lajiin ja elävät samanaikaisesti samalla alueella.

Uusi!!: Tilastotiede ja Populaatio · Katso lisää »

Prosessi

Prosessi tarkoittaa yleisesti edistymistä.

Uusi!!: Tilastotiede ja Prosessi · Katso lisää »

R (ohjelmointikieli)

R on ohjelmointikieli tilastolliseen laskentaan ja grafiikan tuottamiseen.

Uusi!!: Tilastotiede ja R (ohjelmointikieli) · Katso lisää »

SAS (ohjelmisto)

SAS on SAS Institute Inc.:n kehittämä ohjelmisto tilastolliseen analyysiin.

Uusi!!: Tilastotiede ja SAS (ohjelmisto) · Katso lisää »

Satunnaisotanta

Satunnaisotanta tarkoittaa, että otos on kerätty jollakin satunnaisuuteen perustuvalla menetelmällä.

Uusi!!: Tilastotiede ja Satunnaisotanta · Katso lisää »

Spatiaalinen tilastotiede

Spatiaalinen tilastotiede on tilastotieteen osa-alue, jossa aineiston kukin havainto on sidottu määrättyyn paikkaan.

Uusi!!: Tilastotiede ja Spatiaalinen tilastotiede · Katso lisää »

Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin

Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin, eli Spearmanin rho, on ei-parametrinen (jakaumasta riippumaton) tilastollisen riippuvuuden mitta, jota käytetään tutkittavien muuttujien välisen korrelaation mittaamiseen.

Uusi!!: Tilastotiede ja Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin · Katso lisää »

SPSS

SPSS (IBM SPSS Statistics) on tilastotieteelliseen analyysiin suunniteltu ohjelmisto, josta julkaistiin ensimmäinen versio 1968.

Uusi!!: Tilastotiede ja SPSS · Katso lisää »

Stata

Stata on tilastojen käsittelyyn tarkoitettu tietokoneohjelma.

Uusi!!: Tilastotiede ja Stata · Katso lisää »

Studentin t-testi

t-testi on mikä tahansa tilastollinen testi, joka noudattaa Studentin t-jakaumaa kun nollahypoteesi on voimassa.

Uusi!!: Tilastotiede ja Studentin t-testi · Katso lisää »

Suomen Pankki

Snellmaninkadulla. Suomen Pankki (lyhenne SP) on Suomen keskuspankki ja jäsenenä Euroopan keskuspankin valvomassa Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EKPJ).

Uusi!!: Tilastotiede ja Suomen Pankki · Katso lisää »

Survo (ohjelmisto)

Survo (ohjelmisto) on professori Seppo Mustosen kehittämä tietojenkäsittelyjärjestelmä, jonka Windows-versio SURVO MM julkaistiin vuonna 2001.

Uusi!!: Tilastotiede ja Survo (ohjelmisto) · Katso lisää »

Suurimman uskottavuuden estimointi

Suurimman uskottavuuden estimointi on tilastotieteellinen menetelmä, jota käytetään tilastollisen mallin parametrien estimointiin.

Uusi!!: Tilastotiede ja Suurimman uskottavuuden estimointi · Katso lisää »

Systemaattinen otanta

Systemaattinen otanta tarkoittaa tasavälistä otantaa.

Uusi!!: Tilastotiede ja Systemaattinen otanta · Katso lisää »

Tehdas

Stora-Enson paperitehdas Oulussa. Tehdas on tuotantolaitos, jossa valmistetaan koneellisesti tuotteita.

Uusi!!: Tilastotiede ja Tehdas · Katso lisää »

Tiede

Tiede tarkoittaa todellisuuden ilmiöiden ja niiden välisten suhteiden järjestelmällistä ja arvostelevaa tutkimista sekä sen avulla saatua tietojen jäsentynyttä kokonaisuutta.

Uusi!!: Tilastotiede ja Tiede · Katso lisää »

Tietokonesimulointi

Tietokonesimulointi on maailman jäljittelyä tietokoneella.

Uusi!!: Tilastotiede ja Tietokonesimulointi · Katso lisää »

Tiheysfunktio

Normaalijakauman tiheysfunktion kuvaajaa kutsutaan "kellokäyräksi" tai "Gaussin käyräksi". Kun halutaan laskea todennäköisyys \scriptstyle P(X \le 0,75), integroidaan tiheysfunktio vasemmalta oikealle päin arvoon 0,75 asti. Määrätyn integraalin tulos on sama kuin keltaisella merkitty pinta-ala, joka on suoraan kysytty todennäköyisyyden arvo.Tiheysfunktio on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä jatkuvan satunnaismuuttujan todennäköisyyden jakautumista kuvaava todennäköisyysfunktio.

Uusi!!: Tilastotiede ja Tiheysfunktio · Katso lisää »

Tilasto

Tilasto on taulukkoina tai graafisesti esitetty lukumäärä- ja mittalukutietojen erityisesti valittu kokoelma, jossa tiedot ovat järjestettyinä tavallisesti ajan tai vakiintuneen aluejaon mukaan tai laadullisesti ryhmitettyinä yksikäsitteisiin, toisensa poissulkeviin luokkiin.

Uusi!!: Tilastotiede ja Tilasto · Katso lisää »

Tilastokeskus

Tilastokeskuksen päätoimipaikka on punatiilinen korkea rakennus kuvassa vasemmalla. Tilastokeskus (lyh. TK) on Suomen valtion virasto, jonka tarkoitus on toimia tietopalveluna ja tarjota tilastoja ja tilastotieteen asiantuntemusta yhteiskunnan tarpeisiin.

Uusi!!: Tilastotiede ja Tilastokeskus · Katso lisää »

Tilastollinen malli

Tilastollinen malli on pyrkimys yleistää tietyssä satunnaisotoksessa tai satunnaisesti valitussa osapopulaatiossa havaittu tapahtuma koskemaan koko populaatiota.

Uusi!!: Tilastotiede ja Tilastollinen malli · Katso lisää »

Tilastollinen merkitsevyys

Tilastollinen merkitsevyys tarkoittaa tilastotieteessä sitä, että on epätodennäköistä, että tulos olisi sattumaa.

Uusi!!: Tilastotiede ja Tilastollinen merkitsevyys · Katso lisää »

Tilastollinen tunnusluku

Tilastollinen tunnusluku on otoksen muunnos reaaliluvuksi tai reaalilukujen muodostamaksi vektoriksi.

Uusi!!: Tilastotiede ja Tilastollinen tunnusluku · Katso lisää »

Tilastollisen hypoteesin testaus

Tilastotieteelliseen tutkimukseen kuuluu hypoteesien tekeminen, ja tätä kautta tilastollisen hypoteesin testaus.

Uusi!!: Tilastotiede ja Tilastollisen hypoteesin testaus · Katso lisää »

Tilastotieteilijä

Tilastotieteilijä työskentelee teoreettisen tai soveltavan tilastotieteen parissa.

Uusi!!: Tilastotiede ja Tilastotieteilijä · Katso lisää »

Todennäköisyys

Todennäköisyys on ilmiön tapahtumisen yleisyyden mitta, jonka arvo voidaan ilmaista kvalitatiivisesti tai kvantitatiivisesti.

Uusi!!: Tilastotiede ja Todennäköisyys · Katso lisää »

Todennäköisyysjakauma

Todennäköisyysjakauma kuvaa todennäköisyyslaskennassa kuinka yleisiä satunnaismuuttujan eri arvot ovat.

Uusi!!: Tilastotiede ja Todennäköisyysjakauma · Katso lisää »

Tuote

Tuote voi olla mikä tahansa, joka on tarjottavissa markkinoille ja tyydyttää kysynnän tai tarpeen.

Uusi!!: Tilastotiede ja Tuote · Katso lisää »

Valtio

Sanalla valtio tarkoitetaan sekä poliittista ja alueellista kokonaisuutta että hallinnollista, oikeudellista ja taloudellista järjestelmää.

Uusi!!: Tilastotiede ja Valtio · Katso lisää »

Vapaa ohjelmisto

Vapaa ohjelmisto on sellainen tietokoneohjelmisto, joka kunnioittaa ohjelman käyttäjän vapauksia käyttää, muokata ja jakaa kyseistä ohjelmistoa.

Uusi!!: Tilastotiede ja Vapaa ohjelmisto · Katso lisää »

Varianssi

Varianssi on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä satunnaismuuttujan hajonnan mitta.

Uusi!!: Tilastotiede ja Varianssi · Katso lisää »

Väestö

Ei kuvausta.

Uusi!!: Tilastotiede ja Väestö · Katso lisää »

Ydinestimointi

Ydinestimointi (engl. kernel density estimation) on parametriton tiheysfunktion estimointimenetelmä.

Uusi!!: Tilastotiede ja Ydinestimointi · Katso lisää »

Yhteiskunta

Yhteiskunta koostuu ihmisistä ja heidän yhteisöistään, jotka asuvat ja ovat vuorovaikutuksessa tietyllä maantieteellisellä alueella; myös erilaiset instituutiot, poliittiset käytännöt tai valtarakenteet, infrastruktuuri ja kulttuuri ovat osa yhteiskuntaa.

Uusi!!: Tilastotiede ja Yhteiskunta · Katso lisää »

Yleistetty lineaarinen malli

Yleistetyt lineaariset mallit on laaja tilastotieteen malliluokka, jonka avulla voidaan mallintaa erityyppisiä ja eri jakaumia noudattavia vastemuuttujia.

Uusi!!: Tilastotiede ja Yleistetty lineaarinen malli · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Statistiikka, Tilastotieteellinen.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »